ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „ДИ ДЖИ ТРЕЙД 93“ ЕООД /комплекс „Язовир Палици“/ и гостите на мястото за настаняване, по повод предоставяните услуги.

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в комплекс „Язовир Палици“ може да направите по един от следните начини:

  • на телефон + 359 897 92 17 57
  • чрез имейл: yazovirpalitsi@yahoo.com

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Ако желаете потвърждение за направена резервация, може да го получите на посочен от Вас електронен адрес. В него се описват: типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на мястото за настаняване, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

1.4. Условия за плащане и политика за анулация и скъсяване на престоя:

– Необходимо е авансово плащане до два дни след направата на резервация в размер на минимум 50% от общата сума за престой.

 – Анулирането на резервация или промяна на престоя, без неустойка, са възможни в срок до 10 дни преди датата на пристигане. При анулация в по-кратък срок, неустойката е в размер на стойността на авансовото плащане.

1.5. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, комплекс „Язовир Палици“ запазва правото си да анулира въпросната резервация.

1.7. Когато клиент направи резервация в комплекс „Язовир Палици“, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

  • на телефон + 359 897 92 17 57
  • чрез имейл – yazovirpalitsi@yahoo.com

2.2. При анулиране на потвърдена резервация при 10 или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от 10 дни преди датата на настаняване, или при неяваване в деня на настаняване, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена и резервацията се счита за анулирана.

2.4. Комплекс „Язовир Палици“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация във всеки един момент, в случай на форсмажорни обстоятелства или други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени
  • Възстановява платеното от клиента авансово плащане в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 11:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята, в случаите когато това е възможно и е предварително съгласувано с Рецепция, се заплаща допълнителна такса, както следва:

  • при освобождаване на стаята до 18:00 часа се дължи такса – 50(петдесет)% от стойността на нощувката/
  • при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100(сто)% от стойността на нощувката

3.2. Резервациите се пазят до 20:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. В мястото за настаняване не се приемат домашни любимци.

3.4. Настаняването става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите и заплащане на пълния размер от останалата сума на резервацията. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

3.5. Гости, които не желаят да заплатят остатъка от дължимата сума на резервацията си в деня на пристигане, не се настаняват и авансовото плащане не се възстановява.

3.6. При по-ранно отпътуване стойността на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

3.7. В случай, че желаете плащането Ви да бъде фактурирано, извършено по банков път, трябва да уведомите служителя извършващ резервацията Ви и незабавно след нейната направа, да ни изпратите данни за фактурата. При плащане на място е необходимо единствено да уведомите служителя, който Ви обслужва, и да предоставите данните за фактурата.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване са посочени на официалния ни сайт: www.yazovirpalitsi.com

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой на мястото за настаняване /в български лева/.

5.2. С банков превод авансово по банкова сметка. 

6. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

6.1. Комплекс „Язовир Палици“  поема задължението да предостави на гостите си пълен размер на заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

6.3. Всички цени, обявени в сайта на мястото за настаняване www.yazovirpalitsi.com, са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

6.5. Комплекс „Язовир Палици“ е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.6. Гостите на комплекс „Язовир Палици“ поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си. Всички разходи за нанесени материални щети в мястото на настаняване и/или прилежащите му територии се заплащат от причинилите ги лица.

6.7. Комплекс „Язовир Палици“ не носи отговорност пред гостите в случай на форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, прекъсване на водоснабдяването, електрозахранването и други услуги от външни доставчици, върху които мястото за настаняване няма контрол, както и за всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде избегнато от страна на мястото за настаняване и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

6.8. Комплекс „Язовир Палици“ може да търси отговорност от гостите в случай на възникнало събитие, което може да увреди личното достойнство на персонала, репутацията или имуществото на мястото за настаняване.

6.9. Комплекс „Язовир Палици“ не носи отговорност за вреди, причинени на гостите по време на почивката им от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на гостите. В подобни случаи комплекс „Язовир Палици“ съдейства на гостите за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава
обичайна туристическа почивка на другите гости в мястото за настаняване.

7. В СЛУЧАЙ НА ФОРСМАЖОР:

7.1. В случай на форсмажор, свързан с COVID-19, без значение момента на настъпване от страна на:

7.1.1. Гостите – необходимо е да се предоставят съответните документи и доказателства, като резервацията се анулира и мястото за настаняване преценява дали да издаде ваучер с номинална стойност равна на депозираната сума и срок на ползване 6 месеца. Комплекс „Язовир Палици“ не възстановява авансови плащания в такава ситуация.

7.1.2. Заповед на Министъра на здравеопазването – резервацията се анулира и мястото за настаняване издава ваучер с номинална стойност равна на депозираната сума и срок на ползване 12 месеца или се възстановява 100% от предплатената сума в 30-дневен срок /по желание на госта/.